#چرا کود؟؟؟
 

در پاسخ به سوال # چرا کود؟، باید گفت، از آنجایی که مقدار مواد غذایی ای که در اختیار گیاهان آپارتمانی قرار دارد محدود به خاکی است که در اطراف ریشۀ آن‌ها و در گلدان قرار دارد، نیاز به کود به وجود می‌آید. پس برای تأمین مواد غذایی مورد نیاز آن‌ها و داشتن گیاهان آپارتمانی شاداب و زیبا به کوددهی منظم نیاز داریم. 

چه کودی؟ چه زمانی؟

برای گیاهان آپارتمانی توصیه ما کودهــــایی اســــــت که همه مواد غذایی مورد نیــــاز گیـــاه از جمله عناصر پرمصرف و عناصر ریزمغذی را در اختیار گیاه قرار مـــی‌دهد و اصطلــاحـــا به آن‌ها کـودهای کــامل می‌گویند. عنـــاصر اصــلــی بــرای رشد گیاهان، نیتـــروژن (N)، فسفـــر (P) و پتــــاسیم (K) هستنــد که بـه رشـد قسمت‌های مختلف گیاه کمک می‌کنند. 

نیتروژن برای رشد برگ‌ها و سبزینگی گیاهان، فسفر برای ریشه‌زایی و همچنین گلدهی گیاه گلدار و پتاسیم برای استقامت در ساقه و قسمت‌های دیگر، گلدهی و ثمردهی گیاهان به کار می‌رود. البته عناصر دیگری نیز در کودهای کامل وجود دارد که به عناصر ریزمغذی معروف هستند. همۀ گیاهان در فصل رشد به میزان بیشتری از کود نیاز دارند. البته با توجه به نگهداری گیاهان آپارتمانی در محیط خانه، لزوما فصل رشد آن‌ها با فصل رشد گیاهان بیرونی یعنی بهار و تابستان، مطابق نیست و بسته به نوع گیاه متفاوت است. 

در زمان‌های غیر از فصل رشد، باید مقدار کمتری کود در اختیار گیاه قرار گیرد.